Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001.

 

Ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001.

 

Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας ΕΛΟΤ 1801 OHSAS 18001.

 

Ανάπτυξη Συστημάτων Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000.

 

Σύνταξη, Υποβολή και Παρακολούθηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

 

Σήμανση CE.

 

Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

 

Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης.

 

Solar Keymark.

 

Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο EN 1090 για Μεταλλικές Κατασκευές.

 

NATO Secret Number.