Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001.

 

Ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001.

 

Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας κατά την εργασία ISO 45001.

 

Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001.

 

Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301.

 

Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης ISO 37301.

 

Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας ISO 37001.

 

Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Κοινωνικής Υπευθυνότητας SA 8000.

 

Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ISO 39001.

 

Ανάπτυξη Συστημάτων Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000.

 

Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

 

Εγκρίσεις Τύπου (Type Approval).

 

Πιστοποιήσεις Συγκολλητών και Μεθόδων Συγκόλλησης.

 

Ενεργειακοί Έλεγχοι και Επιθεωρήσεις.

 

Σήμανση CE.

 

Ανάπτυξη Συστημάτων Ελέγχου Παραγωγής σύμφωνα με EN 1090 / ΕΝ 3834-2 για Μεταλλικές Κατασκευές.

 

Σύνταξη, Υποβολή και Παρακολούθηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.