ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Το Γραφείο μας ανέλαβε πρόσφατα την Ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης

της Ποιότητας του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

 

Η επίτευξη της πιστοποίησης σύμφωνα με το εν λόγω πρότυπο, θα δώσει στον

Δήμο την Διοικητική Επάρκεια Σχεδιασμού, Διοίκησης, Διαχείρισης και

Υλοποίησης Εθνικών και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.